रविवार, ३० सप्टेंबर, २००७

गण्प्ती बाप्पा मोर्या

क्शी सुर्वात क्रावी? काय काय लीहावं? गेल्या २ दीव्सा पासुन ठ्र्व्तोय... काहीही सुच्त नाही. आम्चं हे अस्चं आहे. डोक्यात क्ल्पना खुप पण बाहेर एक येइल त्र श्प्थ !!! प्ण आता कीती दीव्स हे चीव्डत रहाय्चं क्रु सुर्वात... बोला ... गण्प्ती बाप्पा मोर्या

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: