सोमवार, १ ऑक्टोबर, २००७

उप्कार

म्राठीत typing क्राय्ची सोय केल्याब्द्दल या लोकांंचे उप्कार मानावे तेव्ढे क्मीच

http://marathiblogs.net/node/2867
http://www.manogat.com/

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: