सोमवार, १५ ऑक्टोबर, २००७

झ्क्कास पुणेरी पाट्या !!!

अश्या कीतीत्री जब्र्दस्त "पुणेरी पाट्या" आहेत.
अस्स्ल देशी म्नोरंज्न !!! ही वेब साईट म्ला खुप आव्डली.... काहीत्री वेग्ळं.

http://www.busybeescorp.com/puneripatya/index.html

मुबंईक्रांनीही ब्न्वावी का अशी एखादी साईट?

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: