गुरुवार, २२ नोव्हेंबर, २००७

तेज्स्वी


म्ला माहीतेय ही काही दीवाळी शुभेछा द्याय्ची वेळ नाही त्रीही...एक Glow Tutorial शीक्त अस्ताना, हे ब्न्व्लं.
वेब दुनीयेत्ला Glow legend,
ज्याचे "तेज्स्वी" wallpaper ब्घून आम्चे डोळे दीपतात...
तो माझा मीत्र "मंगेश भाय्दे" ला स्म्र्पीत...

Mangesh you are THE BEST !!!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: